تربیت معلم

معلمان و متقاضیان دانشگاه تربیت معلم بخوانند

ما در این مقاله جامع و کاربردی، در ابتدا، به تشریح کامل دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی و امتیازات ویژه ی تحصیل در آن می پردازیم. در ادامه به بیان مهمترین تفاوت های بین این دو دانشگاه، علیرغم داشتن اهداف مشترک پرداخته و در آخر، شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام در این دو دانشگاه را برای سال تحصیلی 97-98 بیان میکنیم.

تربیت معلم جهت تدریس مؤثرتر و بهتر

تربیت یک معلم شامل نحوه تعامل او با یک دانش‌آموز که خود شامل (دانستن ویژگی‌های یک معلم خوب (که در مقاله آموزش معلم به‌طور کامل شرح شده است)، نحوه بیان مطالب، تغییر یکنواختی کلاس و ایجاد تنوع جهت مدیریت کلاس برای جلوگیری از کسل شدن دانش‌آموزان، چگونگی برخورد با یک دانش‌آموزی که فراتر از علم خود او می‌داند و میزان مسئولیت‌پذیری معلم در برابر اشتباه‌های خود، چگونگی برخورد با دانش‌آموزی که دیر در کلاس درس حاضر می‌گردد) و چگونگی ورود به حیطه معلمی و تحصیل در دانشگاه تربیت‌معلم (این مبحث در مقاله دیگر که در همین بخش آمده، به‌صورت جداگانه بررسی‌شده است) می باشد.