آموزش مدرس

هوش چندگانه و آموزش مدرس

آموزش مدرس و ارتباط آن با هوش های چندگانه

نقش آموزش مدرس در هوش های چند گانه آموزش مدرس، موضوعی کلیدی و حساس است که نمیتوان نسبت به آن، بی توجه بود. چرا که اگر آموزش مدرس، به درستی…